Om oss


Bordsjö Skogar AB är ett jord-och skogsbruksföretag om 11000 ha med verksamhet vid Bordsjö, i norra Småland, och Hörningsholm, Mörkö söder om Södertälje. Förutom den agrara verksamheten drivs en större fastighetsförvaltning med bostäder på landet.

Hela verksamheten genomsyras av det ansvar vi har för natur och kulturmiljö samt ett aktivt verkande för den levande landsbyggden. Detta arbete innefattar bevarande av öppna betesmarker, underhåll och upprustning av fastighetsbestånd samt nyanläggning och återskapande av ädellövskog.

Vi investerar även för den levande landsbyggdens utveckling. Bland sådana projekt kan nämnas VA-nät, fjärrvärme och fibernät. 
4242
4