Jordbruk

På Bordsjö finns 950 ha åker och bete varav 260 ha drivs i egen regi. Övrig areal är utarrenderad  till 5 gårdsarrenden, varav 4 med mjölkproduktion, samt ett antal mindre sidoarrenden.

Den egna verksamheten är sedan 2003 KRAV certifierad och inriktad på vallodling för att försörja gårdens dikoproduktion om 275 moderdjur. Som avelstjurar använder vi oss av raserna Angus (röd & svart), Limosin, Charolais och Simmental. Djurhållningen drivs i moderna stallar med stor hänsyn till djurens närmiljö och hälsa.

Köttdjurens viktigaste uppgift är att hålla beteslandskapet i god hävd vid såväl Bordsjö som Hörningsholm. Tillsammans utgör den KRAV certifierade arealen på fastigheterna över 600 ha. Hälften av djuren har sin sommarvistelse på Mörkö för att där göra sitt arbete i eklandsskapet och längs Mörkös strandängar.

Som ett led i att förädla egen spannmål har företaget under hösten 2016 investerat och byggt en anläggning för äggproduktion vid Askeryd. 18000 Kravhöns var på plats i början av november i den nya anläggningen. Under kommande verksamhetsår kommer över 50 % av jordbrukets omsättning komma från ekologiska produkter, främst kött och ägg.

Kontaktperson:


Driftsledare
Göran Johansson
010 - 102 57 26
goran (a) bordsjo.se​

VD & Platschef
Lars Knutsson
010 - 102 57 31
lars.knutsson (a) bordsjo.se
krav markekrav marke
krav marke