Pågående projekt

Täckdikning


2022 - Bordsjö / Herrestad 63 ha
2023 - Hörningsholm / Ängsholm 44 ha

En väl fungerande dränering ökar produktionen på fältet och är en bra åtgärd för miljön. Grödorna kan ta upp mer växtnäring och risken för kväve- och fosforförluster minskar. En bättre infiltration och markstruktur bidrar till att minska klimatpåverkan av odlingen per kilo produkt. Samtidigt förbättras möjligheterna att klara en torrperiod.
​​​​​​​
Investeringen har beviljats företagsstöd från EU                          

Naturvårdsavtal Bordsjöbäcken, Aneby


Bordsjöbäcken är ett vattendrag klassad som riksintresse för naturvård och har ett av Jönköpings läns finaste bestånd av flodpärlmussla. Det finns även öring i bäcken. För att skydda och bevara de höga naturvärden som finns i vattendraget krävs att den närmaste zonen sköts på ett, för vattnet, funktionellt sätt. För att konkretisera detta skydd så tecknade Bordsjö Fideikommiss AB, hösten 2023, ett 50 årigt Naturvårdsavtal med Länstyrelsen för den sträcka som Bordsjöbäcken rinner på Bordsjös marker mellan Västra Lägern och Assjön.

Bordsjö Spåren, Aneby


​​​​​​​Den sjunde december 2018 invigdes Bordsjö spåren vid Aneby Skid och Orienteringsklubbs anläggning. Bordsjö Skogar AB har gått in som huvudsponsor för klubbens konstsnöanläggning vilket möjliggör ytterliggare satsningar inom ungdomsverksamheten. Kontraktet löper över tio år med ett totalt värde om 500 000 kr. För ytterligare information klicka här

Tomtprojekt Dåderö, Hörningsholm


​​​​​​​Som ett första delprojekt i Koncept Mörkö håller Bordsjö Skogar AB på att projektera ca 10 tomter på Dåderö. Tomterna projekteras i befintlig detaljplan och avser skapa väl tilltagna naturtomter i en underbar miljö.. En del av projektet är även första etappen i det moderna VA & avloppsnät som skall betjäna Mörkös invånare.

För mer information klicka här

Vindkraft, Bordsjö


​​​​​​​Förstudie för möjlig projektering av ett antal vindkraftverk på Bordsjö inleddes 2013. Positiva inledande dialoger hölls med de närboende och politikerna i Aneby. Vidare studeras miljöpåverkan och samtidigt utförs vindmätningar. För att läsa mer om vår samarbetspartner BayWa r.e. Scandinavia AB och projektet vänligen klicka här.
vindkraft 3vindkraft 3
vindkraft 3

Koncept Mörkö, Hörningsholm


Vi tror starkt på att utveckla boendet på landsbyggden, både för permanenta och fritidsändamål. Ambitionen är att skapa ett unikt boende för våra hyresgäster och arrendatorer. Viktiga faktorer för detta projekt är arkitektur, infrastruktur, kulturmiljö och miljö. Starten för Koncept Mörkö projektet gick under våren 2016 och väntas pågå under flera år framöver.

koncept morko 3koncept morko 3
koncept morko 3

Personalutrymme, Bordsjö


Som förbipasserande säkerligen lagt märke till kan vi nu med glädje meddela att vi inlett markarbetena inför våra nya personallokaler vid Askeryd Säteri. Befintliga lokaler har tjänat oss väl sedan 1994 men nu är det hög tid att modernisera. Det nya huset räknas stå klart senvåren 2022 och kommer att sammanlänkas med våra tidigare lokaler. Nybyggnationen erbjuder gott om plats och genomtänkta lösningar för ökad personaltrivsel, fortsatt organisationsutveckling samt vidare förädling av landsbygden!

Hönsstall, Bordsjö


Bordsjö Skogar AB utvecklar sin verksamhet med ekologisk krav-certifierad äggproduktion vid Askeryds Säteri. Stall och rastgårdar är under produktion och hönsen flyttade in i november 2016.
Vi är glada över att det genererar ytterligare arbetstillfällen i bygden. Har ni vägarna förbi kommer ni att kunna titta på hönsen när de ute i den 7 ha stora rastgården. I samband med genomförandet av projektet ansökte vi om investeringsstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Dessa stöd beviljades försommaren 2020 vilket vi är mycket glada och stolta över!


KYCKLINGSTALLKYCKLINGSTALL
KYCKLINGSTALL

Personalutrymme, Hörningsholm


Under hösten 2016 bygger vi ett modernt personalutrymme vid gården på Hörningsholm. Fokus i planeringsstadiet har legat på generösa utrymmen, mycket ljusinsläpp och logiska flöden genom byggnaden. Passagen mot befintlig verkstad ger möjligheter för daglig styrning och blir en naturlig plats för korta möten och genomgångar.

PersonalrummetPersonalrummet
Personalrummet